Written by Super User on . Posted in اخبار

دکتر جواد کریمی خضرا، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و از مدیران برجسته جمهوری اسلامی ایران که سال ها در جایگاه های مختلف به ایران عزیز اسلامی خدمت کرده بود، به ملکوت اعلی پیوست.

اطلاعیه

دکتر جواد کریمی خضرا، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران و از مدیران برجسته جمهوری اسلامی ایران که سال ها در جایگاه های مختلف به ایران عزیز اسلامی خدمت کرده بود، به ملکوت اعلی پیوست. انجمن مدیریت راهبردی ایران، این ضایعه را به خانواده و بازماندگان ایشان و جامعه علمی و اجرایی کشور تسلیت می گوید.

انجمن مدیریت راهبردی ایران